» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
اتوماسيون سيستم آشپزخانه مرکزی 120 + اصل برنامه محمد میرآب 1395/11/30 دسته بندی : پایان نامه 1

با توجه اينكه سوددهي بيشتر وصرفه جويي در زمان نكته اصلي ومهم در تجارت مـي باشد يكي از راهكارهاي مهم و موثر در تحقق اين امر ، اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي كامپيوتري مي باشد كه شكل پيشرفته آنـرا در تجـارت الكترونيـك وتجـارت اينترنتـي مشاهده مي كنيم اين پروژه در راستاي تحقق اين خواسته در يك آشپزخانه مركزي مي باشد. مراجعه به آشپزخانه هاي مركزي در آشنايي اوليه با اين سيستم گامي مهم مي باشد كه در اين راستا ابتدا به آشپزخانه هاي معتبر سطح شهرستان كردكوي مراجعـه كـرده وبـا دريافت رويه هاي مكتوب موجود در برخي از آشپزخانه هاوهمچنين برقراري ارتبـاط نزديك با برخي از مسولين شاغل در آن و انجام مصاحبه هاي مفيد با برخي از شاغلان محيط كاري آن مكان انجام شد، اطلاعات اوليـه وخـوبي در مـورد آشـپزخانه مركـزي وچگونگي كار آنها دراختيار من قراردارد. نتيجه نهايي عمليات خريد ،فروش ،عمليات آمـاري در راسـتاي فعاليتهـاي دريافـت از عرضه كننده و تحويل به خريدار و گزارشهاي آماري جهت ارائه به مدير مي باشد . سيستم و سرانجام بهبود فعاليت آشپزخانه اين سيستم ، كاربردي بوده ومي توان از آن در آشپزخانه هاي مركزي استفاده كـرد و باعث صرفه جويي در زمان ، نيروي كار، و هزينه ها مـي شـود. از نتـايج ديگـر ايـن سيستم امنيت اطلاعات بوده وهمچنين مديريت وبرنامه ريزي را براي مديران ، با ارئـه اطلاعات مفيد ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها وغيره.... ممكن مي سازد.

با توجه اينكه سوددهي بيشتر وصرفه جويي در زمان نكته اصلي ومهم در تجارت مـي باشد يكي از راهكارهاي مهم و موثر در تحقق اين امر ، اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي كامپيوتري مي باشد كه شكل پيشرفته آنـرا در تجـارت الكترونيـك وتجـارت اينترنتـي مشاهده مي كنيم اين پروژه در راستاي تحقق اين خواسته در يك آشپزخانه مركزي مي باشدمراجعه به آشپزخانه هاي مركزي در آشنايي اوليه با اين سيستم گامي مهم مي باشد كه در اين راستا ابتدا به آشپزخانه هاي معتبر سطح شهرستان كردكوي مراجعـه كـرده وبـا دريافت رويه هاي مكتوب موجود در برخي از آشپزخانه هاوهمچنين برقراري ارتبـاط نزديك با برخي از مسولين شاغل در آن و انجام مصاحبه هاي مفيد با برخي از شاغلان محيط كاري آن مكان انجام شد، اطلاعات اوليـه وخـوبي در مـورد آشـپزخانه مركـزي وچگونگي كار آنها دراختيار من قرارداردنتيجه نهايي عمليات خريد ،فروش ،عمليات آمـاري در راسـتاي فعاليتهـاي دريافـت از عرضه كننده و تحويل به خريدار و گزارشهاي آماري جهت ارائه به مدير مي باشد . سيستم و سرانجام بهبود فعاليت آشپزخانه اين سيستم ، كاربردي بوده ومي توان از آن در آشپزخانه هاي مركزي استفاده كـرد و باعث صرفه جويي در زمان ، نيروي كار، و هزينه ها مـي شـود. از نتـايج ديگـر ايـن سيستم امنيت اطلاعات بوده وهمچنين مديريت وبرنامه ريزي را براي مديران ، با ارئـه اطلاعات مفيد ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها وغيره.... ممكن مي سازد.

عنوان اين سيستم آشپزخانه مركزي مي باشد همانطوركه مي بينيد از عنوان سيستم مشخص مي شود كه اين سيستم جهت كامپيوتري كردن فرايند خريد وفروش وهمچنيين سفارشات آشـپزخانه بكار مي رود. زبان برنامه نويسي بكار گرفته شده در اين سيستم Basic Visual كه يك زبـان شـي گـرا ميباشد ، طراحي بانك باAccessانجام گرفته وارتباط بين آنهااز طريق زبان بانك اطلاعاتي Access وهمچنــين Adodc برقــرار شــده اســت. بــراي جــستجو نيــز از Report Data ، Datagrid ودستورات Basic Visual استفاده شده است. 2-1 اهداف سيستم : : كلي اهداف 1-2-1 1 -افزايش سود وبازدهي سيستم 2 -افزايش رضايت مشتريان وعرضه كنندگان 3 -افزايش تنوع محصولات 4 -ايجاد نظم وكاستن اشتباهات تا كمترين حد 5 -افزايش بهره بري نيروي انساني :جزيي اهداف 1-2-2 1 -افزايش سود خالص تا %30 2 -كاهش هزينه هاي پرداختي وجاري سيستم تا %30 3 -پاسخگويي سريع به مشتريا ن تا%60 4 -زمان تحويل كالاي سفارش شده تا %20 5 -افزايش تنوع محصول تا %25 6 -كاهش سختي وحجم كار براي كاربر تا %55 ۶ 3-1 محدوده سيستم: اين سيستم فقط بر مبناي دادن سرويس و ارائه خدمات به مشتريان مي باشد كه سفارش آنها را گرفته و با ارائه فاكتور فروش ارائه خدمات مي كند تهيه فاكتور هزينه بر اساس هزينه هاي انجام شده تهيه فاگتور خريد بر مبناي خريد هاي انجام شده و ... جزء كارايي اين سيستم است. 4-1 كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع: بازديدازچندآشپزخانه ي مركزي شهر كردكوي كه نحوه گردآوري اطلاعات از آشپزخانه به دو طريق مطالعه رويه هاي مكتوب ومصاحبه انجام شد : 9 مطالعه رويه هاي مكتوب : از ساده ترين روش درك عملكرد سيستم ها مي باشد (به شرط اعتماد) زيرا بسياري از تغييرات سازمان ها در رويه هاي مكتوب ثبت نمي شود و يا بطوركامل اجرا نمي شوند.) از طريق مشاهده مستندات در سازمان انجام مي شود . 9 مصاحبه : مصاحبه نيز كه در تحليل سيستم صورت مي گيردبراي يافتن اطلاعات كافي در مورد سيستم ومشكلات آن مي باشد . دراين راستاباچندتن ازمسئولين وشاغلين دربرخي ازآشپزخانه ها مصاحبه هاي خوبي انجام گرفت كه در جهت رفع ابهامات بسيار موثرواقع شد . در ضمن كمك وراهنمايي هاي استاد راهنما ودوستان نيز در جهت رفع مشكلات مربوطه بسيار مفيد بودند . 5-1 امكان سنجي سيستم: در اين مرحله با توجه به شناسايي نيازهاي كاربران ، شناسايي داده هـاي سيـستم (تخمـين انـواع داده، مقدار داده، نرخ رشد داده ومدت نگهداري داده) ، تجزيه وتحليل ساختار سازمان (نحـوه توزيـع ٧ جغرافيايي سازمان كه در محاسبات مالي نقش مهمـي دارد) ، شناسـايي ويژگـي هـاي اصـلي سيـستم (DFD ها) ، مطالعه سيستم هايي كه براي شرايط مـشابه تهيـه شـده اندواسـتفاده از تجربـه ديگـران وهمچنين به كار بستن سياستهاي روشن سازمان كه براي توسعه كلان پيش بيني شده اسـت وبـالاخره بر آورد تقريبي از منابع مستقيم وغير مستقيم (نيروي انساني و هزينه ها) وتخمين هزينه هـاي توسـعه ونگهداري به فعاليت امكان سنجي پرداخت، كه مشخص مي كنـد آيـا امكـان مكـانيزه كـردن سيـستم وجود دارد يا خير؟ در اين سيستم با توجه به شناسايي نيازهاي فوق و بررسي منابع وهمچنين هزينه ها، چون هزينه هاي برآورد شده براي طراحي ومكانيزه كردن در سطح متوسط ومناسبي مي باشد وبا توجه به اين كه بسياري از كارها به سادگي و سهولت انجام مي پذيرد، بنابر اين امكان مكانيزه كردن سيـستم وجـود دارد ومنجر به سود دهي سيستم مي شود.


خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط